top of page

מערכות החמצון מתקדם ומכשיר "רשת-צף" של מקוה ריין זכו להסכמות מרבנים ופוסקים לשימוש במקוואות מביניהם:

הגר"ח קנייבסקי שליט"א, הראב"ד של הבד"ץ העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך שליט"א, הגרחי"א לנדא שליט"א, הגר"ש רוזנברג שליט"א, הגרמ"ש קליין שליט"א, הגרש"צ רוזנבלט שליט"א, הגרא"ד ליטמנוביץ שליט"א, הגר"צ ובר שליט"א, הגר"ע אוירבך שליט"א, הגר"נ קופשיץ שליט"א, הגרח"א פריינד שליט"א, הגרא"י אולמן שליט"א, הגרי"מ יאראוויטש שליט"א, הגרי"י פישר שליט"א, הגר"מ פוזן שליט"א, הגר"א וייס שליט"א, הגר"י סילמן שליט"א, הגרמ"מ לובין שליט"א, הגרי"מ שטרן שליט"א, הגר"ש ברנדסדורפר שליט"א, הגרש"א שטרן שליט"א, הגרמ"מ רובין שליט"א, הגרש"י גלבר שליט"א, הגר"מ ברנדסדורפר שליט"א, הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א, הרב הראשי הגר"ד לאו שליט"א, הראשון לציון הגרש"מ עמר שליט"א,הגרא"מ הלפרין שליט"א, הגר"מ רוזנר שליט"א, הגרא"ח עדס שליט"א ועוד

אם תרצו לקבל את ההסכמות באיכות גבוהה יותר נא לשלוח לנו מייל דרך האתר ונשלח לכם את קובץ ההסכמות.  

מכתב בדץ מקוה ריין.jpg
רבני בני ברק מקוה ריין.jpg

הגר"א וייס והגר"מ פוזן

הגרא וייס וגרמ פוזן.jpg

הגר"ש רוזנברג, הגרמ"ש קליין והגרא"ד ליטמנוביץ

הגר"ח קנייבסקי והגר"מ בראנדסדארפער

הגרש רוזנברג, הגרמש קליין והגראד ליטמנוב
הגרח קנייבסקי וגרמ ברנסדורפר.jpg
הגראח עסד רשת צף.jpg
הגרד לאו.jpg
הגרע אויערבאך.jpg
הגרי יוסף 3.jpg
הגרי יוסף 1.jpg
הגרי יוסף 2.jpg
הגרש רוזנברג.jpg
הגרמ פוזן רשת צף.jpg
הגרמ ברנסדרפר רשת צף.png
66666.jpg
55555.jpg
R VEBER.jpg
bottom of page